ఈ కాయలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోండి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా తగ్గని రోగాలు తగ్గుతాయి

health benefits of nakkera kayalu

హలో ఫ్రెండ్స్.. ఈ రోజు మన కళ్ల ముందు కనిపించే ఒక చెట్టు గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చెట్టును విరిగి లేదా విరిగి చెట్టు విరిగి కాయలు చెట్టు, నక్కెర, బంక నక్కెర, బంక కాయలు, బంక కాయలు చెట్టు నెక్కర కాయలు అని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కో రకం పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు. మీ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు కామెంట్స్ లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. ఈ నక్కెర చెట్టు అనేది బోరాగినిస్  అనే కుటుంబానికి చెందినది. దీని శాస్త్రీయ నామం … Read more ఈ కాయలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఎవ్వరికి చెప్పకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోండి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా తగ్గని రోగాలు తగ్గుతాయి

error: Content is protected !!