ఇందులో నీరు తాగడం అమృతమా?? విషమా??

is it good to drink water in copper bottle

మనుషులు ఎంత సంపాదించినా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం లేకుంటే జీవితం వ్యర్థమే. అందుకే ఆరోగ్యం మీద అవగాహన కోసం చాలా మంది బోలెడు పద్ధతులు పాటిస్తుంటారు. అయితే అవి నిజమా కాదా అనేది తెలుసుకోకుండా పాటించడం వల్ల అప్పటిదాకా ఉన్న సమస్యలు చాలవన్నట్టు మళ్ళీ కొత్తవి పుట్టుకొస్తాయి. అందరూ అలా పాటించే పద్ధతుల్లో ఒకటి రాగి పాత్రలో నీరు. ఇది పాతకాలపు పద్ధతే అయినా ఇప్పటి కాలానికి మళ్ళీ కొత్తగా మొదలెట్టినట్టే ఉంది. అయితే రాగి పాత్రలో నిల్వచేసిన … Read more ఇందులో నీరు తాగడం అమృతమా?? విషమా??

Scroll back to top
error: Content is protected !!