మోకాళ్ళనొప్పులకు దివ్యౌషధం పొన్నగంటి కూర

Amazing Benefits of Ponnaganti kura

వృక్షశాస్త్రపరంగా ఆల్టర్నాంటెరా సెసిలిస్‌గా వర్గీకరించబడిన పొన్నగంటి కూర ఆకులు, శాశ్వత మూలికలు.ఇవి సంవత్సరం అంతా పెరుగుతాయి. ఇవి అమరంతేసి కుటుంబానికి చెందినవి.  మత్స్యక్షి, పొన్నోంకన్ని కీరాయ్, పొన్నంగన్ని, ముకునువెన్న, గుడారి సాగ్, మరియు ఆంగ్లంలో వాటర్ అమరాంత్, సెసిల్ జాయ్‌వీడ్ మరియు మరగుజ్జు కాపర్‌లీఫ్ అని కూడా ఈ మొక్కను  పిలుస్తారు, పొన్నగంటి కూరను భారతదేశంలో తరచుగా అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు.  “పోన్” అనే పదంతో పిలుస్తారు. పోన్ అంటే “బంగారం” అని అర్ధం.   పొన్నగంటి కూర … Read more మోకాళ్ళనొప్పులకు దివ్యౌషధం పొన్నగంటి కూర

error: Content is protected !!