ఆడవారిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నపుడే భార్యాభర్తలిద్దరూ కలవండి వెంటనే గర్భం వస్తుంది

Your Best Days for Making a Baby

 పెర్టిలిటీలో ఫాలిక్యులార్ స్టడీ చాలా అవసరం. ఫాలిక్యులార్ స్టడీ అంటే ఒక స్త్రీ కి అండాశయంలో ఎన్ని అండాలు తయారవుతున్నాయి. ఏ సైజు లో ఉన్నాయి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఫాలిక్యులార్ స్టడీ అవసరం. నెలసరి కర్రెక్టుగా వచ్చే వారిలో ఒక అండాశయంలో 6 నుంచి 7 అండాలు తయారవుతాయి. 4 నుంచి 5 ఉంటే తక్కువగా ఉన్నాయి అంటారు. కొంతమందికి 12 వరకు తయారవుతాయి దీనిని ఓవర్ పోలిసిస్ట్ అంటారు. ఫాలిక్యులార్ స్టడీలో … Read more ఆడవారిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నపుడే భార్యాభర్తలిద్దరూ కలవండి వెంటనే గర్భం వస్తుంది

error: Content is protected !!