బాలింతల నడికట్టు గూర్చి తీసుకోవలసిన ఆహారం గూర్చి మీకు తెలుసా??

How to Lose Belly Fat After Pregnancy

ప్రసవించిన స్త్రీ కి మంచి ఆకలి పుట్టిన తరువాత కట్టెకారాన్ని పెడతారు. అంటే కారంగా ఉండే మూలికలు లేదా ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు కలిగిన వంటింటిలో వాడుకునే దినుసులు ఉపయోగించి తయారుచేసేది కాబట్టి దీనికి కటేకారం అనే పేరు మన తెలుగు ప్రజల్లో స్థిరపడింది. దీనికి వాడే దినుసులు, వాటి వైద్య ప్రయోజనాల గూర్చి చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. మరి ఆశ్చర్యపరిచే ఆ విషయాలు ఏమిటో చదవండి మరి. కట్టేకారం ను అయిదు రకాల వంటింటి ఆయుర్వేద దినుసులు … Read more బాలింతల నడికట్టు గూర్చి తీసుకోవలసిన ఆహారం గూర్చి మీకు తెలుసా??

error: Content is protected !!