ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన వీటిని తినడం ఎంత డేంజరో మీకు తెలుసా……

Food item you should not eat after expiration date

సూపర్ మార్కెట్ లలో, కిరాణా కొట్టులలో ప్రతి పదార్థం మీద ఎక్స్ఫైర్ డేట్ అని ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది నెలకు సరిపడా సరుకులు తెచ్చిపెట్టుకుని వాడుతూ ఉంటారు. వీటిలో కొన్నిసార్లు కొన్ని పదార్థాలు ప్యాకేజీ మీద ఉన్న తేదీ దాటిపోయినా ఏమవుతుందిలే అని వాడేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇదంతా బిజినెస్ ట్రిక్ వాడితే ఏమవ్వదూ అనే మాబ్ మెంటాలిటీ అన్ని సందర్భాల్లో పనికిరాదు సుమా!!  మనం రోజువారి వాడుతున్న ఎన్నో పదార్థాలలో ఎక్స్ఫైర్ అయిపోగానే దూరంగా … Read more ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన వీటిని తినడం ఎంత డేంజరో మీకు తెలుసా……

error: Content is protected !!