ప్రమాదవశాత్తు ఒళ్ళు కాలినపుడు చేయవలసిన పనుల, చేయకూడని పనులు తప్పక తెలుసుకోవలసిందే మరి.

First Aid for Burns in Telugu Burns Treatment

వంట చేసే సమయాలలో కాగుతున్న నూనెవలన, ఒక్కొక్కసారి మరుగుతున్న నీళ్ల వలన, వేడిగా ఉన్న వంట పాత్రలు మొదలైనవి చేయి జారడం లేదా  వంటివి జరగడం వలన ఒకోసారి గాయాలు ఏర్పడటం మరొకసారి ఎక్కువగా కాలడం వంటివి జరుగుతాయి. ఒళ్ళు కాలినపుడు ఉన్న బాధకంటే అది క్రమంగా కాలంతో పాటు పెట్టె ఇబ్బందే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా కాలిన గాయాల విషయంలో అశ్రద్ధ చేస్తే వాటి ప్రభావం ఎక్కువై సమస్యలు పెద్దవయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రతో భయం … Read more ప్రమాదవశాత్తు ఒళ్ళు కాలినపుడు చేయవలసిన పనుల, చేయకూడని పనులు తప్పక తెలుసుకోవలసిందే మరి.

error: Content is protected !!