మీకు కావలసిన ముఖ్యమైన మూడు దీనిలో మాత్రమే ఉంటాయి

Improve Your Bone Marrow Rich Vitamin D

 మన శరీరంలో ముఖ్యమైనది  రక్షక వ్యవస్థ. దీనిలో దళాలు ఉన్నాయి  వీటినే రక్షక దళాలు అంటారు. రక్షక దళాలు ఐదు రకాలుగా ఉంటాయి. దేశాన్ని కాపాడే మూడు దళాలు ఉన్నట్లుగా మన శరీరంలో కూడా  5 దళా లు గ విభజింపబడి ఉన్నాయి. అవి మోనోసైట్లు,  ఈసినోఫిల్ ,  బాసోఫిల్స్, లింపోసైట్స్, న్యూట్రోఫిల్స్. ఇవి ఐదు రకాల రక్షక దళాలు గా పిలవబడతాయి. ఇవన్నీ పది పదిహేను రోజుల లోపల చనిపోతాయి చనిపోయిన వాటి ప్లేస్ లో … Read more మీకు కావలసిన ముఖ్యమైన మూడు దీనిలో మాత్రమే ఉంటాయి

error: Content is protected !!