పక్షవాతం వస్తుంది అని తెలిపే లక్షణాలు ఏంటి? పెరాలసిస్ రావడానికి ఈ మూడే ముఖ్యమైన కారణాలు.

Paralysis Symptoms in telugu

పక్షవాతం అనేది మొండి జబ్బు ఇది గనక వస్తే మనిషి తన సహజంగా చేసుకునే పనులు కూడా చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. దీని నుంచి 20 శాతం మందే కోలుకుంటారు. మిగిలిన వారందరూ జీవితాంతం ఈ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి పక్షవాతం అనేది చెప్పి రాదు.  నిమిషం ఆర నిమిషంలో సడన్ గా కాలు చేయి లాగేస్తాయి. అటువంటి పెరాలసిస్ రావడానికి 3 ప్రాధాన కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ జబ్బు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ ప్రాధాన … Read more పక్షవాతం వస్తుంది అని తెలిపే లక్షణాలు ఏంటి? పెరాలసిస్ రావడానికి ఈ మూడే ముఖ్యమైన కారణాలు.

error: Content is protected !!