జస్ట్ మూడు రోజులు వాడి చూడండి పుచ్చు పళ్ళు ఉండవు. కంకర రాళ్ళను నమిలిన పొడి అవ్వాల్సిందే….

Teeth Strong Paste Avoid Teeth Cavity

ఈ రోజుల్లో దంత పరిశుభ్రతకు మరియు దంత సంరక్షణకు చాలా  ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నారు. రెండు పూట్ల అనగా ప్రొద్దున మరియు రాత్రి ఈ పదార్థాలు పడుకునే ముందు పేస్టు తో కలిపి పళ్ళను పరిశుభ్రంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ పేస్టు లో టీవీలలో చూపించే విధంగా దంతాలను సంరక్షించే రక్షణ మరియు ఎనామిల్ ను సంరక్షించే అవకాశం వాటికి ఉండదు. ప్రకటనలు కేవలం అమ్ముకోవడానికి మాత్రమే ఈ విధముగా చూపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని చూసి  మనము కూడా అలా … Read more జస్ట్ మూడు రోజులు వాడి చూడండి పుచ్చు పళ్ళు ఉండవు. కంకర రాళ్ళను నమిలిన పొడి అవ్వాల్సిందే….

error: Content is protected !!